Κατηγορία: Προκηρύξεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Αμφιλοχίας”»συν. προϋπ. 39.680,00 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη… Περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ των Υπηρεσιών του για το έτος 2021» συνολικού προϋπολογισμού #28.000,00 €#

                              ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                       ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ       17/05/2021 ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. :  . –7131– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Στράτου… Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Αμφιλοχίας» συν. προυπ. #52.000.00 #

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                              Αμφιλοχία,  29/04/2021 ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. :  . -6730-… Περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού με τίτλο:«ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» συνολικού προυπολογισμού: # : 843.818,76 € #» (καθαρή αξία 680.499,00€)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ  28-4-2021                                    ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                        ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.  – 6728  – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προκηρύσσει Ανοικτό  Άνω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την… Περισσότερα »

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ Δήμου Αμφιλοχίας συν. προϋπ. 127.800,00 € με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν.4412 /2016 (ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ  16-4-2021                                    ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                        ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.  – 6276  – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν.4412 /2016 (ΜΕΣΩ… Περισσότερα »

Δημοπράτηση του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμφιλοχίας» συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00€»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- ΚΗΜΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                           Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών                                                                Αριθ. Πρωτ.:   –    5481/26-3-2021 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ… Περισσότερα »

Διενέργεια ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και ΝΠΙΔ Κ.Ε.Δ.Α. ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2021-2023 (για 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: # 84.110,07 € #

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          … Περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2021-2023 (για 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης) » ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠ. 705.236,24 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προκηρύσσει Ανοικτό  Άνω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ… Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”

Δ.ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ-ΣΟΧ-1.2020-ΚΕΝΤΡΟ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2020 ”, συνολικού προϋπολογισμού 45.904,80 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%) (για τις ομάδες που δεν κατατέθηκε προσφορά)

                              ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                       ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ       30/10/2020 ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. :  . -10374 – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ…. Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος » , προϋπολογισμού 56.643,20 € ( πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 45.680,00 Ευρώ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -MEΛΕΤΗ – ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» , συν. προυπ. #74.400,00 € #

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής για την… Περισσότερα »