Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για τις άγονες ομάδες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών τροφίμων για την Παιδική Εξοχή Μπούκας (για το έτος 2021) και για το Ν.Π.Δ.Δ. « Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας» (διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία   23 – 7 – 2021           

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                           Αριθμ . πρωτ.  –  9680   –                     

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα

Τηλ. : 2642360445     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΓΟΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια ειδών τροφίμων για την Παιδική Εξοχή Μπούκας  (για το έτος 2021) και για το Ν.Π.Δ.Δ. « Κέντρο Κοινωνικής  Ανάπτυξης Δήμου  Αμφιλοχίας»  (διάρκειας δύο (2)  ετών  από την υπογραφή της σύμβασης ) & Προμήθεια  γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Ν.Π. (διάρκειας δύο ετών  από την υπογραφή της σύμβασης ) 2021-2023 συνολικού  ενδεικτικού προϋπολογισμού 201.878,68 € (καθαρής αξίας #178.653,70 €#)»  για τις άγονες ομάδες 3Α, 8, 9 και 10

Βάσει της 118/ 18-6-2021 (ΑΔΑ:6ΝΧ2ΩΨΞ-ΖΟΕ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για την Παιδική Εξοχή Μπούκας  (για το έτος 2021) και για το Ν.Π.Δ.Δ. « Κέντρο Κοινωνικής  Ανάπτυξης Δήμου  Αμφιλοχίας»  (διάρκειας δύο (2)  ετών  από την υπογραφή της σύμβασης ) & Προμήθεια  γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Ν.Π. (διάρκειας δύο ετών  από την υπογραφή της σύμβασης ) 2021-2023 συνολικού  ενδεικτικού προϋπολογισμού 201.878,68 € (καθαρής αξίας #178.653,70 €#)» εκδόθηκε από το Δήμαρχο η Διακήρυξη του διαγωνισμού  με αριθμό Διακήρυξης 8404/22-6-2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 134497 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008796761

 Με την υπ’ αριθ. 114/13-7-2021  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια του από 8-7-2021 πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού αποφασίστηκε:

Α. Η ματαίωση της διαδικασίας για τις παρακάτω ομάδες οι οποίες απέβησαν  άγονες διότι δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά ή δεν ήταν κατάλληλες  :

 α/α ΟΜΑΔΕΣ CPV ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1 ΟΜΑΔΑ 3Α :ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 15100000-9 15.142,70 1.968,55 17.111,25
2 ΟΜΑΔΑ 8 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 15100000-9 13.275,40 1.725,80 15.001,20
3 ΟΜΑΔΑ 9 :ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΡΕΣΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 03311000-2 1747,6 227,19 1.974,79
4 ΟΜΑΔΑ 10 :ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 03311000-2 2.772,00 360,36 3.132,36

Β. Η προσφυγή των άγονων ομάδων , σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεσή τους,  μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην με αριθμό πρωτ. 8404/ 22-6-2021   Διακήρυξη. Η προθεσμία για την υποβολή των  προσφορών ορίζεται σε 7 ημέρες λόγω άμεσης ανάγκης της λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής Μπούκας.

Συνεπώς, ο Δήμος Αμφιλοχίας προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τις παραπάνω ομάδες.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  του Δημάρχου όπως αναφέρονται στην αριθμ. 118/ 18-6-2021 απόφαση Ο.Ε.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΑ :  Παρασκευή  23-7-2021

και ώρα 20 : 00

 ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη   29-7-2021

και ώρα 14:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επόμενη εργάσιμη  , μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις  30 -7-2021 και ώρα 12:00 μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών όπου θα αποσφραγιστούν τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Τμήμα Προμηθειών   (κ.. Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα) οδός Γ. Στράτου Αμφιλοχία και στα τηλέφωνα 2642360445 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 8404/ 22-6-2021    διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008796761).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 135884

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

Mε εντολή Δημάρχου

Ο αντιδήμαρχος

Κατσαντάς Λεωνίδας

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.pdf

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ