Διενέργεια ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και ΝΠΙΔ Κ.Ε.Δ.Α. ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2021-2023 (για 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: # 84.110,07 € #


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ  12-3-2021                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                                                                                      ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.  –  4976 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ        

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό  κάτω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και ΝΠΙΔ Κ.Ε.Δ.Α. ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ   2021-2023 (για 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: # 84.110,07 € #(κατά παρέκκλιση της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016) σύμφωνα με τους  όρους και τις προϋποθέσεις της  αριθμ πρωτ. 4975/12-3-2021 Διακήρυξης  ( ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 107750)

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Α.Φ.Μ. 998786086 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ  30500 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2642360445 e-mail: dimamfil@otenet.gr   Iστοσελίδα: ) www.dimosamfilochias.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στηδιαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Iστοσελίδα: )www.dimosamfilochias.gr

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες –διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 1. Η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ                 CPV 09134200-9

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ                 CPV 09132100-4

4.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια καυσίμων πετρελαίου , βενζίνης για τον Δήμο και το Ν.Π. για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης .Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην  55/21-12-2020  μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία   του Δήμου και οι όροι του διαγωνισμού

 1. 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών ή εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες
 2. 6. Διάρκεια σύμβασης: Για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης
 3. 7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής προς το Δήμο Αμφιλοχίας για το σύνολο της προμήθειας ή για τις ομάδες τις οποίες θα συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές , Νομικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις προμηθευτών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της προμήθειας.

 1. 8. Υποδιαίρεση σε 2 ομάδες
 2. 9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) , το οποίο υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Αιτωλ/νίας, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ημέρα παράδοσης του . Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/14).
 3. 10. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΑ : Τρίτη 16-3-2021

Και ώρα :  14:00

 ΗΜΕΡΑ:  Τρίτη 30-3-2021

και ώρα 14. : 00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. 11. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 2. 12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 3. 13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ των προϋπολογισμών ετών 2021 έως 2023(αναλυτικά στη διακήρυξη)
 4. 14. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

Πληροφορίες  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, πληροφορίες Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα τηλ. 2642360445.

Με εντολή Δημάρχου

Ο αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Κατσαντάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ