ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία με τίτλο: «Καθαρισμός & αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων , κοιμητηρίων & οικοπέδων τρίτων Δήμου Αμφιλοχίας ”, συνολικού προϋπολογισμού 41.602,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα για την υπηρεσία με τίτλο: «Καθαρισμός & αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων , κοιμητηρίων & οικοπέδων τρίτων Δήμου Αμφιλοχίας  ”,  συνολικού προϋπολογισμού 41.602,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας ή για κάποιες ομάδες (σύνολο ομάδων 3).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου ,  στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας , Γ. Στράτου Δημαρχείο Αμφιλοχίας , 1ος όροφος   την ημέρα Πέμπτη  22/07/ 2021  και ώρα 11:00.

Κατά την ημέρα του διαγωνισμού οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή  διενέργειας του διαγωνισμού . Επίσης οι προσφορές δύναται να υποβληθούν  στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας ιδιοχείρως ή να σταλθούν ταχυδρομικά  Δ/νση Γ. Στράτου , Δημαρχείο Αμφιλοχίας , ισόγειο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού Τετάρτη  21/7 /2021 και ώρα 14:00.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η

 

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος  από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosamfilochias.gr και από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  (ΑΔΑ: ΩΓΘΓΩΨΞ-ΝΨΣ)  ,  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ: 21PROC008894446) όπου έχει αναρτηθεί η διακήρυξη .

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών τηλ:2642360445,Email : mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr ή το τμήμα Περιβάλλοντος ,καθαριότητας και πρασίνου τηλ:2642360426

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Με εντολή   Ο αντιδήμαρχος

 Λεωνίδας Κατσαντάς

 

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ