Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού με τίτλο:«ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» συνολικού προυπολογισμού: # : 843.818,76 € #» (καθαρή αξία 680.499,00€)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ  28-4-2021                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                        ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.  – 6728  –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό  Άνω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού: # : 843.818,76 € #» (καθαρή αξία  680.499,00€) σύμφωνα με τους  όρους και τις προϋποθέσεις της  αριθμ πρωτ. 6575 /27-4-2021 Διακήρυξης

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 107059

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Α.Φ.Μ. 998786086 Δ.Ο.Υ. Αγρινίου  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. Στράτου   30500 Αμφιλοχία  Τηλ. Επικοινωνίας : 2642360445 e-mail: dimamfil@otenet.gr   Iστοσελίδα:  www.dimosamfilochias.gr

  1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Iστοσελίδα: www.dimosamfilochias.gr

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες –διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

  1. Κωδικός CPV: 32441000-6 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας»,32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»
  2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL631.
  3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων του Δήμου Αμφιλοχίας στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής των νέων τεχνολογιών όπως αναλυτικά αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.
  4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών ή εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες
  5. Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (11) μήνες (10 μήνες για την παράδοση και 1 μήνα για τη δοκιμαστική λειτουργία και την τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  6. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής προς το Δήμο Αμφιλοχίας για το σύνολο της προμήθειας αξίας #13.609,98 €#

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην  26/1-7-2021  μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία   του Δήμου

10. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος . Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» είναι   10 /06 /2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» όπως μεταφέρθηκε από το πρόγραμμα   «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών  και πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  και αποπληρώνεται από τους  πόρους  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών.

14. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

15. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27/04/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, , πληροφορίες  Ρούσση Πηνελόπη ,Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα τηλ. 2642360423/ 45.

Ο δήμαρχος

Κατσούλας Γεώργιος

Συνημένα Αρχεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ