Ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για την Παιδική Εξοχή Μπούκας (για το έτος 2021) και για το Ν.Π.Δ.Δ. « Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας» (διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης ) & Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Ν.Π. (διάρκειας δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης ) 2021-2023 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 201.878,68 € (καθαρής αξίας #178.653,70 €#)»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Διακηρύσσει  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων με  ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  ανά ομάδα για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για την Παιδική Εξοχή Μπούκας  (για το έτος 2021) και για το Ν.Π.Δ.Δ. « Κέντρο Κοινωνικής  Ανάπτυξης Δήμου  Αμφιλοχίας»  (διάρκειας δύο (2)  ετών  από την υπογραφή της σύμβασης ) & Προμήθεια  γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Ν.Π. (διάρκειας δύο ετών  από την υπογραφή της σύμβασης ) 2021-2023 συνολικού  ενδεικτικού προϋπολογισμού 201.878,68 € (καθαρής αξίας #178.653,70 €#)» 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι :

 α. για τα είδη: ελαιόλαδο ,οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά, και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα)   το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμοδίας υπηρεσίας εμπορίου του Ν. Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και του Ν.3438/06 άρθρο 13.

β. για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει  η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών και με την προϋπόθεση  ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας βάσει της υπ’ αριθμ. 48/2021 Μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για το χρονικό διάστημα : α. προμήθεια τροφίμων  για την Παιδική Εξοχή Μπούκας για τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο – Αύγουστο του έτους 2021 και β. για τα τρόφιμα του Ν.Π. ( Παιδικούς Σταθμούς και το ΚΑΠΗ ) για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της σύμβασης γ. Η προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Ν.Π. για  δύο (2) έτη από την ημερομηνία της σύμβασης.

  1. Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία επικοινωνίας : ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Οδός Γ. Στράτου Αμφιλοχία ΤΚ 30500, Τηλ. 2642360445 Εmail dimamfil@otenet.gr Ιστοσελίδα Δήμου  www.dimosamfilochias.gr
  2. Πρόσβαση στα έγγραφα: ) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια θέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση(URL): μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β)οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στηδιεύθυνση: www.promitheus.gov.gr γ)Περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosamfilochias.gr

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Αμφιλοχίας για ποσό που θα καλύπτει  1 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. των ομάδων  της μελέτης  για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά Οι ομάδες της μελέτης έχουν ως εξής:

  ΟΜΑΔΕΣ CPV ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1 ΟΜΑΔΑ 1Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 15000000-8 21.666,77 2.816,68 24.483,45
2 ΟΜΑΔΑ 2Α: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 03221200-8 6.929,75 900,87 7.830,62
3 ΟΜΑΔΑ 3Α :ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 15100000-9 15.142,70 1.968,55 17.111,25
4 ΟΜΑΔΑ 4Α : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 15811100-7 2.775,00 360,75 3.135,75
5 ΟΜΑΔΑ 5Α :ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 15812000-3 3.418,40 444,39 3.862,79
6 ΟΜΑΔΑ 6:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 15000000-0 40.611,04 5.279,44 45.890,48
7 ΟΜΑΔΑ 7 :ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 03221200-8 15.929,04 2.070,78 17.999,82
8 ΟΜΑΔΑ 8 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 15100000-9 13.275,40 1.725,80 15.001,20
9 ΟΜΑΔΑ 9 :ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΡΕΣΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 03311000-2 1747,6 227,19 1.974,79
10 ΟΜΑΔΑ 10 :ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 03311000-2 2.772,00 360,36 3.132,36
11 ΟΜΑΔΑ  11 :ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 15811100-7 6.194,00 805,22 6.999,22
12 ΟΜΑΔΑ 12: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ  ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 15511600-9 38.352,00 4.985,76 43.337,76
13 ΟΜΑΔΑ 13: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ Ν.Π. “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ”  ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. 15511600-9 9.840,00 1.279,20 11.119,20
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   178.653,70 23.224,98 201.878,68

 

  1. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές. 4. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της Σύμβασης, για την Παιδική Εξοχή Μπούκας για το έτος 2021. 5.Δικαιούμενοι συμμετοχής: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.6. Κατατεθείσες Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας ή μεμονομένα  από τις παραπάνω 13 ομάδες. 7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με καταληκτική ημερομηνία την 7/7/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστημα 12 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους  του Δήμου και του Ν.Π. και από τη χρηματοδότηση για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής .

Ο δήμαρχος Αμφιλοχίας

Με εντολή

Ο Αντιδήμαρχος

Λεωνίδας  Κατσαντάς

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ