«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ Δήμου Αμφιλοχίας συν. προϋπ. 127.800,00 € με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν.4412 /2016 (ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ  16-4-2021                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                        ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.  – 6276  –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ       

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν.4412 /2016

(ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ του Δήμου Αμφιλοχίας  συνολικού προϋπολογισμού  127.800,00  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τους  όρους και τις προϋποθέσεις της  αριθμ πρωτ. 6246/16-4-2021 Διακήρυξης

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 110960

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Α.Φ.Μ. 998786086 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ  30500 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2642360425/445 e-mail: dimamfil@otenet.gr   Iστοσελίδα: ) www.dimosamfilochias.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ,στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Iστοσελίδα: www.dimosamfilochias.gr

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες –διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 1. Η προμήθεια έχει ως εξής:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Γεωργικός ελκυστήρας 16700000-2 1 92.500,00 92.500,00
2 Καταστροφέας – Χορτοκοπτικό 16310000-1 1 10.564,52 10.564,52
    ΣΥΝΟΛΟ 103.064,52
    ΦΠΑ 24% 24.735,48
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 127.800,00
 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL631(Αιτωλ/νία).
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια ενός γεωργικού ελκυστήρα και ενός καταστροφέα
 3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών ή εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες
 4. Διάρκεια σύμβασης: 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
 5. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής προς το Δήμο Αμφιλοχίας για το σύνολο της προμήθειας

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές , Νομικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις προμηθευτών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της προμήθειας όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.

 1. Υποδιαίρεση δεν γίνεται
 2. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην  14/3-3-2021  μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία   του Δήμου όπως και  οι όροι του διαγωνισμού

 1. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη

www.promitheuς.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

20 Απριλίου 2021

ημέρα Τρίτη

και ώρα 17:00

22 Απριλίου 2021

ημέρα Πέμπτη

και ώρα 15:00

25 Μαΐου  2021

ημέρα Τρίτη

και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: οκτώ (8) μήνες
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 3. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64-7131.001 του προϋπολογισμού έτους 2021 χρηματοδότηση  από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
 4. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 16/04/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών  του Δήμου, πληροφορίες Ρούσση Πηνελόπη, Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα τηλ. 2642360425/445.

Ο Δήμαρχος

Κατσούλας Γεώργιος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΑΙ-ΜΕΛΕΤΗ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕ