ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για τη “Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες της ΔΕ Αμφιλοχίας” προυπολογισμού 59.079,80 ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού

 για τη “Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες της ΔΕ Αμφιλοχίας” προυπολογισμού 59.079,80 ευρώ 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ.pdf  

2. ΕΕΕΣ___espd-request-v2

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ__Διακήρυξης__68ΩΒΩΨΞ-ΞΟ9