Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Αμφιλοχίας» συν. προυπ. #52.000.00 #

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                              Αμφιλοχία,  29/04/2021

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. :  . -6730-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                              ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Γ. Στράτου  Αμφιλοχία

Ταχ. Κώδικας :  30500

Πληροφ: Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα

                 Ρούσση Πηνελόπη

Τηλ: 26423-60445,445

Email: mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες  για την υλοποίηση της Πράξης “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Αμφιλοχίας”»

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες  για την υλοποίηση της Πράξης “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Αμφιλοχίας”» προϋπολογισμού 52.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμφιλοχίας

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γ. Στράτου

Ταχ. Κωδ.:  30500

Τηλ: 2642360445/423

E-mail: dimamfil@otenet.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dimosamfilochias.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη , πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): www.dimosamfilochias.gr
 2. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας :  από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης, ήτοι την 31/12/2022
 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Α. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτων σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω διακήρυξης

Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.2,3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)

Γ. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

 1.      Εγγύηση συμμετοχής : Δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες  οικονομικούς φορείς,

σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016

 1. Παραλαβή προσφορών:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ορίζεται η 11/5/2021, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13.00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας, Γ. Στράτου , 3ος όροφος  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών : 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
 3. Δημοσιεύσεις : Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου: dimosamfilochias.gr
 4. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.), Κωδ. ΣΑ 2019ΣΕ15510073.
 5. CPV: 79410000-1

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Με εντολή   Ο αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Κατσαντάς

Συνημμένα

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ