Δημοπράτηση του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμφιλοχίας» συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00€»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- ΚΗΜΔΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                          

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

και Περιβάλλοντος

Τμήμα Τεχνικών έργων

και Συντήρησης Υποδομών                                                                Αριθ. Πρωτ.:   –    5481/26-3-2021 –

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας , προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την κατασκευή  του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμφιλοχίας» συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00€» με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού, της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 με  προϋπολογισμό δαπάνης  δημοπρατουμένων εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, 145.094,24 και συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  180.000,00  €.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών    :                       16/04/2021    ώρα      14:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών                   :                       22/04/2021    ώρα      11:30

Το έργο χρηματοδοτείται από  το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 με το ποσό των 78.700,00 € & από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ 101.300

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών [i] που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147), κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους      2.904,00 ΕΥΡΩ και θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι  16-02-2022

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΔΩΔΕΚΑ  (12) ημερολογιακοί μήνες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμφιλοχίας .

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Διεύθυνση και σημείο επαφής  απ’ όπου  μπορεί να διατεθεί  το κείμενο της διακήρυξης  καθώς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης  είναι  ο ειδικός , δημόσια  προσβάσιμος χώρος «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» της πύλης  WWW.PROMITHEUS.GOV.GR, στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: https://www.dimosamfilochias.gr

Τυχόν άλλες πληροφορίες  σχετικά με το διαγωνισμό θα δίνονται από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών  του Δήμου Αμφιλοχίας , Γ. Στράτου 5 Δημαρχείο 3ος όροφος  Τ.Κ.. 30500 τηλ 2642360425 και 2642360444, Εmail: ty@1257.syzefxis.gov.gr , κα Πατρινούδη Θεοδώρα, Φασούλης Δημήτριος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αμφιλοχία  26/03/2021

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Κατσούλας  Γεώργιος

Συννημμένα

ΜΕΛΕΤΗ.pdf

TEYΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ