ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2021-2023 (για 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης) » ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠ. 705.236,24 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό  Άνω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  2021-2023 (για 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης) » συνολικής δαπάνης ποσού 705.236,24  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τους  όρους και τις προϋποθέσεις της  αριθμ πρωτ. 340/13-1-2021 Διακήρυξης

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΕΣΗΔΗΣ : 105237

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Α.Φ.Μ. 998786086 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ  30500 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2642360445 e-mail: dimamfil@otenet.gr   Iστοσελίδα: ) www.dimosamfilochias.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στηδιαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Iστοσελίδα: )www.dimosamfilochias.gr

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες –διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ                 CPV 09134200-9

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ          CPV 09135100-5

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ                 CPV 09132100-4

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΑ : Παρασκευή  15 Ιανουαρίου 2021

Και ώρα :  19:00

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

και ώρα 14 : 00

Πληροφορίες  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, πληροφορίες Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα τηλ. 2642360445.

Με εντολή Δημάρχου

Ο αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Κατσαντάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ MEΛΕΤΗ