Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Αμφιλοχίας”»συν. προϋπ. 39.680,00 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο)  Δήμου Αμφιλοχίας”» προϋπολογισμού 39.680,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμφιλοχίας

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γ. Στράτου

Ταχ. Κωδ.:  30500

Τηλ: 2642360445/423

E-mail: dimamfil@otenet.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dimosamfilochias.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα:  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη , πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): www.dimosamfilochias.gr

Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας : Η διάρκεια ορίζεται σε δύο (2) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης .

Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Εγγύηση συμμετοχής :Αξίας εξακόσια σαράντα ευρώ (640,00 €)  με ισχύ μέχρι 11/05/2022

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ορίζεται η 11/6/2021, ημέρα Παρασκευή . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12.00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας, Γ. Στράτου , 1ος όροφος  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.  Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δύνανται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο, μέχρι την προηγούμενη  εργάσιμη , στη διεύθυνση: στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Αμφιλοχίας, οδός Γ. Στράτου , Τ.Κ.: 30500 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ.

Χρόνος ισχύος προσφορών :   δέκα (10) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών :  Ελληνική

Δημοσιεύσεις : Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ  (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου: www.dimosamfilochias.gr

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το  Πράσινο Ταμείο, κατόπιν της Ένταξης της πρότασης του Δήμου Αμφιλοχίας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021», βάσει της υπ’ αριθ.: 201.6/20202 / 23-12-20 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 62-6117.001  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα

CPV: 79410000-1

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Με εντολή   Ο αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Κατσαντάς

Συνημμένα :

ΑΠΟΦΑΣΗ-EΓΚΡΙΣΗ-ΟΡΩΝ-ΑΡΙΘΜ-65-2021-ΟΕ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διευκρινήσεις-Απάντηση-σε-ερώτημα.pdf