Κατηγορία: Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   436  /2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2.Τις  διατάξεις … Περισσότερα »

Παραίτηση Αντιδημάρχου και Ορισμός ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Έχοντας  υπόψη: Τις  διατάξεις  του  άρθρου  54  του  ν.  3852/2010,  ως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει. Την  περ. ι  της  παρ.  1  του  άρθρου  58  του  ν.  3852/2010, … Περισσότερα »

Σύσταση –Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφιλοχίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   433   /2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58, 59, 62  και  63  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –… Περισσότερα »

Απόφαση Δημάρχου 20/9/2019

Ο Δήμαρχος Αποφασίζει. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4 εδάφιο 27 του Ν.3852/2010 (φεκ Α’87/7-6-2010). Σήμερα Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, το Β Νηπιαγωγείο Αμφιλοχίας να πααμείνει κλειστό…. Περισσότερα »