Παραίτηση Αντιδημάρχου και Ορισμός ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Έχοντας  υπόψη:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  54  του  ν.  3852/2010,  ως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.
  2. Την  περ. ι  της  παρ.  1  του  άρθρου  58  του  ν.  3852/2010,  όπως  προστέθηκε  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  44  του  ν  3979/2011  (ΦΕΚ 138/16-6-2011/Α).
  3. Τα  άρθρα  75, 76, 86, 88   του  ν. 3463/06, ως  ισχύουν
  4. Τις  διατάξεις του  ν  3861/2010  (ΦΕΚ  112/13-7-2010/Α).
  5. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  του  ν.  2690/99  (ΦΕΚ 45/99/Α).
  6. Τον  Ο.Ε.Υ του  Δήμου  Αμφιλοχίας (ΦΕΚ  1898/Β/2018)
  7. Την  αρ.  πρωτ. 10124/6-9-2019  απόφαση  Δημάρχου περί  ορισμού  Αντιδημάρχων –Αναπλήρωση Δημάρχου,  με  ΑΔΑ: ΨΒ6ΟΩΨΞ-ΙΞ1.
  8. Την  από  24-9-2019  αίτηση  παραίτησης  Αντιδημάρχου , για  επαγγελματικούς  λόγους.
  9. Την  ανάγκη  της  εύρυθμης, ταχείας,  παραγωγικής  και  απρόσκοπτης  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  του  Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. 1.  Αποδέχεται  την  υπ.  αρ. πρωτ. 10801 /24-9-2019 παραίτηση  του  κ.  Νίκα  Νικολάου  του  Ιωάννη  για  επαγγελματικούς  λόγους,  από  το  αξίωμα  του  Αντιδημάρχου  Τεχνικών  Έργων  και  Συντήρησης  Υποδομών, Δόμησης  &  Πολεοδομικών  Εφαρμογών, Πολιτικής Προστασίας, Ύδρευσης –Αποχέτευσης του Δήμου  Αμφιλοχίας.

2. Απαλλάσσει τον  ανωτέρω  από  την  άσκηση  των αρμοδιοτήτων  του,  ως  Αντιδημάρχου,  σύμφωνα  με τα  οριζόμενα  στην  με  αρ. πρωτ. 10124/6-9-2019  απόφαση  Δημάρχου  (ΑΔΑ: ΨΒ6ΟΩΨΞ-ΙΞ1), από  25-9-2019  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της παρ.  3  του  άρθρου  54  του  ν. 3852/2010,  ως  ισχύει.

Β. 1. Ορίζει τον  κ. Νίκα  Νικόλαο   ως  Εντεταλμένο Δημοτικό   Σύμβουλο  του  Δήμου  Αμφιλοχίας, από  27-9-2019  έως  31-12-2019.

    2.Αναθέτει  στον  ως  άνω  σύμβουλο  την  επικουρία  του  Δημάρχου Αμφιλοχίας  ως  προς  την  εποπτεία  και  τον  συντονισμό  των  δράσεων, χωρίς  αμοιβή, που  αφορούν:

–    την  εύρυθμη και  αποτελεσματική  λειτουργία  του  τμήματος  Τεχνικών  έργων  και  συντήρησης  υποδομών   και  συγκεκριμένα:  αρμοδιότητες μελέτης  και  κατασκευής  έργων,    εξοικονόμησης  ενέργειας,    σε  θέματα  συγκοινωνιών  και  κυκλοφορίας,    σε  θέματα  πολιτικής  προστασίας. Πλέον  αυτών  αρμοδιότητες  διαχείρισης  και  συντήρησης  οχημάτων (πλην   αυτών  του  τμήματος  Περιβάλλοντος,  καθαριότητας  και πρασίνου).

  την  εύρυθμη και  αποτελεσματική  λειτουργία  του  τμήματος  δόμησης  και  πολεοδομικών  εφαρμογών και  συγκεκριμένα  :  αρμοδιότητες  υπηρεσιών  δόμησης,  ελέγχου  κατασκευών  και  κυκλοφορίας.

–  την  εύρυθμη και  αποτελεσματική  λειτουργία  του  τμήματος  ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης  και  συγκεκριμένα: αρμοδιότητες  σε  θέματα  συνδέσεων  και  αιτημάτων, διαχείρισης  παροχών,  διαχείρισης  δικτύου  άρδευσης, δικτύου  ύδρευσης,  λειτουργίας  αντλιοστασίων,  αρμοδιότητες  σε  θέματα  αποφράξεων,  διαχείρισης  δικτύου  αποχέτευσης,  λειτουργίας  βιολογικού καθαρισμού.

–  την  εύρυθμη και  αποτελεσματική  λειτουργία  των  τμημάτων  Δημοτικών  Υπηρεσιών ΔΕ. Ινάχου  και  Δ.Ε  Μενιδίου  στα  πλαίσια  των αρμοδιοτήτων του.

Γ. Εξουσιοδοτεί  τον  ως  άνω  Σύμβουλο  να  υπογράφει  «με  εντολή  Δημάρχου»  έγγραφα  αλληλογραφίας  του  Δήμου  με  κάθε  φύσεως  δημόσιους  ή  ιδιωτικούς  φορείς  που  είναι  αναγκαία  για  την  εκτέλεση  του  έργου  εποπτείας  που  του  ανατέθηκε,  καθώς  και  πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις  του  Δήμου  που  αφορούν  τις  προαναφερθείσες  δράσεις,  εφόσον  για  την  υπογραφή  τους  δεν  έχει  εξουσιοδοτηθεί  ο  προϊστάμενος  υπηρεσιακής  μονάδας  του  Δήμου  ή  άλλο  όργανο  αυτού.

Η  παρούσα    να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  και  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια».