Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 54 /2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011/Α).
 2. Τα άρθρα 75 και 88 του ν. 3463/06, ως ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010/Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99/Α).
 5. Την αρ. 6457/27-1-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου , Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 205).
 6. Την αρ. 26460/22-3-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας (ΦΕΚ Β 1328).
 7. Την υπ. αρ. 127132/23-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΟ846ΜΤΛΡ-ΘΟ5) ΑΝΑΔ 50/εκδ. 2.0 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
 8. Την υπ.αρ. 29518/28-3-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΚΩ46ΜΤΛΚ-ΡΜΞ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 9. Το από 8-4-2022 πρακτικό έγκρισης Εντεταλμένου Συμβούλου από τη Δημοτική Παράταση «Ανεξάρτητη Κίνηση Βαλτικών».
 10. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Αμφιλοχίας (ΦΕΚ 1898/Β/2018)
 11. Την ανάγκη συντονισμού ορισμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Ορίζει την κ. Χαρδαλιά Λαμπρινή του Ανδρέα ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αμφιλοχίας (χωρίς αμοιβή) , με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για τον συντονισμό και υλοποίηση της πιλοτικής δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς»
 2. Εξουσιοδοτεί την ως άνω Σύμβουλο να υπογράφει «με εντολή Δημάρχου» όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσεως.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ