Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   436  /2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις  διατάξεις  του άρθρου  74  του  ν.  3852/2010, όπως  αντικαταστάθηκε από  το  άρθρο  76  του  ν.  4555/18  και  αντικαταστάθηκε  εκ  νέου  από  την  παρ. 1  του  άρθρου  2  του  ν. 4623/19.

  1. Την αριθμ. Εγκ. 90/59849/21-8-2019 ΥΠΕΣ «Διαδικασία  Συγκρότησης  και  εκλογής  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής»  (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08).
  2. Την αριθμ . πρωτ. 10124/6-9-2019 απόφαση  Δημάρχου περί  ορισμού  Αντιδημάρχων    (ΑΔΑ: ΨΒ6ΟΩΨΞ-ΙΞΙ).
  3. Την από 8-9-2019  απόφαση Ειδικής  Συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που  αφορά  την  εκλογή  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ: ΨΥΣ5ΩΨΞ-Ο6Δ).
  4. Την από 8-9-2019  απόφαση  της  Ειδικής  Συνεδρίασης  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που  αφορά  την  εκλογή  μελών της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  (ΑΔΑ: ΩΦΡΩΩΨΞ-Ο30).
  5. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων  ως  μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  δύο  Αντιδημάρχων  ως  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Τον  ορισμό  των  κάτωθι  Αντιδημάρχων,  ως  τακτικών μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής:

  1. Κατσαντά Λεωνίδα του  Ανδρέα,   Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου  και Προμηθειών.
  2. Ρεγκούτα Ανδρέα  του  Θωμά,  Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης, Προγραμματισμού και  Νέων  Τεχνολογιών.

 

Β. Τον  ορισμό  των  κάτωθι Αντιδημάρχων,  ως τακτικών  μελών  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής:

  1. Κατσαντά Λεωνίδα του  Ανδρέα,   Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου  και Προμηθειών.
  2. Ανδρίκουλα Σοφία του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο  Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης  και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Η  παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  και  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια».

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ