Διακοπή  μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας, λόγω αυξημένων κρουσμάτων εποχικής γρίπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘΜ. 12/2020 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Έχοντας  υπόψη:

  1. Τις  διατάξεις του  άρθρου  58  και  94  του  ν.  3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τα αυξημένα κρούσματα εποχιακής γρίπης στο Δημοτικό Σχολείο Βαρετάδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη  διακοπή  των  μαθημάτων την Πέμπτη 06/02/2020 και Παρασκευή 07/02/2020 του Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για λόγους αυξημένων κρουσμάτων της εποχικής γρίπης.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ