Ανάθεση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων σε Αντιδήμαρχο

Αμφιλοχία  17-8-2021     

Αρ. πρωτ. 11184   

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΡ.  244/2021

 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση  αρμοδιότητας  και  εξουσιοδότηση  υπογραφής  Δημάρχου για  την  τέλεση  πολιτικών  γάμων  σε  Αντιδήμαρχο.

 Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) (Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2.Τις  διατάξεις  του  ν  3979/2011 (ΦΕΚ Α/138/16-6-2011).

3.Τις  διατάξεις  του  ν.  4555/2018  (ΦΕΚ Α/133/19-7-2018).

4.Τις  διατάξεις  του  ν. 4623/9-8-2019 (ΦΕΚ Α/134/2019).

5.Τον Οργανισμό  Εσωτερικών Υπηρεσιών  Δήμου  Αμφιλοχίας (ΦΕΚ 1898/Β/2018).

6.Την  άμεση ανάγκη εξυπηρέτησης  των πολιτών.

7.Την  αρ.  8213/5-9-2020  προγενέστερη  απόφαση  Δημάρχου  περί  ορισμού  Αντιδημάρχων  στο  Δήμο  Αμφιλοχίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

              Αναθέτουμε  την  άσκηση  της  αρμοδιότητας  τέλεσης  πολιτικών  γάμων  ,  σε  συνεργασία  με  τον  αρμόδιο  ληξίαρχο , στην  Αντιδήμαρχο  του  Δήμου  Αμφιλοχίας κ. Ανδρίκουλα Σοφία  του Ιωάννη.

            Η  παρούσα  απόφαση να  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Δήμου Αμφιλοχίας, στο πρόγραμμα «Διαύγεια», να  τοιχοκολληθεί   στο  δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου  και  να  δημοσιευτεί  σε  μια  ημερήσια  εφημερίδα.

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ