Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις  διατάξεις  του άρθρου  74  του  ν.  3852/2010, ως  τροποποιήθηκε  και ισχύει.

  1. Την αριθμ. Εγκ. 932/906599/29-12-2021 ΥΠΕΣ «Διαδικασία  Συγκρότησης  και  εκλογής  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής»  (ΑΔΑ:6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ).
  2. Την αριθμ . πρωτ. 11916/6-9-2021 απόφαση Δημάρχου περί  ορισμού  Αντιδημάρχων   (ΑΔΑ: 6ΗΑ0ΟΨΞ-85Π).
  3. Την αριθμ. 333/10-1-2022  απόφαση  Δημάρχου περί  ορισμού  Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΨΦ8ΖΩΨΞ-8ΜΠ).

6.Το  αρ.  1/2022  πρακτικό  της  Ειδικής  Συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  (ΑΔΑ: ΨΛ8ΨΩΨΞ-ΔΛΨ).

  1. Το αρ. 1/2022  πρακτικό  της  Ειδικής  Συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  (ΑΔΑ:Ψ4ΝΔΩΨΞ-ΗΩΖ).
  2. Την ανάγκη  ορισμού δύο Αντιδημάρχων  ως  μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  δύο  Αντιδημάρχων  ως  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Τον  ορισμό  των  κάτωθι  Αντιδημάρχων,  ως  τακτικών μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής:

  1. Νίκα Νικόλαο του Ιωάννη,   Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Συντήρησης  Υποδομών, Δόμησης  &  Πολεοδομικών  Εφαρμογών, Πολιτικής  Προστασίας,  Ύδρευσης- Αποχέτευσης
  2. Ρεγκούτα Ανδρέα  του  Θωμά,  Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης, Προγραμματισμού και  Νέων  Τεχνολογιών.

 

Β. Τον  ορισμό  των  κάτωθι Αντιδημάρχων,  ως τακτικών  μελών  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής:

1.Μπεχλιούλη Νικόλαο  του  Αθανασίου,   Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου  και Προμηθειών.

2.Ριζογιάννη  Κωνσταντίνο του Ανδρέα, Αντιδήμαρχο  Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης  και Κοινωνικών Υποθέσεων, Διαχείρισης  και  Συντήρησης  Οχημάτων.

 

Η  παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  και  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια».

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ