Διακοπή μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μενιδίου Δήμου Αμφιλοχίας, λόγω αυξημένων κρουσμάτων εποχικής γρίπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 7/2020

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας  υπόψη:

1.Τις  διατάξεις του  άρθρου  58  και  94  του  ν.  3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τα αυξημένα κρούσματα εποχιακής γρίπης στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Μενιδίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη  διακοπή  των  μαθημάτων την Δευτέρα 27/01/2020 και Τρίτη 28/01/2020 του

Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μενιδίου, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για λόγους αυξημένων κρουσμάτων της εποχικής γρίπης.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ