Υπηρεσία “ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ” συνολικού προυπ. #23.966,47 € #

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

   Για την ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

   Ο Δήμος Αμφιλοχίας πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

 Οι τεχνικές περιγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην 07/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από την αμόδια Διεύθυνση  του Δήμου.

Επισυνάπτεται :

1.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2.  MEΛΕΤΗ-Απόφαση-Δημάρχου

3. ΕΝΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ