Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δημοσίευση σε εφημερίδα περίληψη της διακήρυξης με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ Δήμου Αμφιλοχίας συν. προϋπ. 127.800,00 €

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος

MEΛΕΤΗ