ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΑΞΙ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021 ΜΕΧΡΙ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ