Πρόσκληση για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής Μπούκας του Δήμου, του Δήμου και του Ν.Π. ΚΕ.Κ.Α.ΔΑ. για έτη 2019 -2020 »

 

 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      14./06/2019

                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. :      – 5597 –

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Στράτου  Αμφιλοχία

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  30500

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μπιστιτντζάνου Αλεξ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2642360445

Fax: 2642360414

Email: mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  στο σύνολο για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής Μπούκας  του Δήμου   , του Δήμου  και του Ν.Π. ΚΕ.Κ.Α.ΔΑ. για   έτη 2019 -2020 » συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  #55.800,00 € #» (μελέτη 15/2019 )

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας όλων των ομάδων .

Απαιτείται εγγυητική επιστολή 1% επί της καθαρής αξίας  του συνόλου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού  του Δήμου ,  στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας , Γ. Στράτου Δημαρχείο Αμφιλοχίας ,3ος όροφος   την Τρίτη 25 Ιουνίου  2019  , ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Δήμο Αμφιλοχίας  στο κτίριο του  Δημαρχείου Αμφιλοχίας  Γ. Στράτου  ,3ος όροφος,  στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας , το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Δευτέρα   24/06 /2019.και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος  από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosamfilochias.gr. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή από το αρμόδιο  τμήμα με κατάθεση παράβολου  10€ .

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  τηλ:2642360445, 445, fax2642360414 Email: mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr .

 Με εντολή Δημάρχου

Ο αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ