Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικής χαράς του Δήμου Αμφιλοχίας συν. προϋπολογισμού #63.934,40€# (#51.560,00# αξία χωρίς ΦΠΑ)»

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής Διακήρυξης και μελέτης, για την ανακήρυξη αναδόχου για την «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικής χαράς του Δήμου Αμφιλοχίας», στα πλαίσια του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα  4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΟΤΑ .

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  η  Πέμπτη  3/11/2022 και ώρα 14:00.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής , που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής Διακήρυξης και μελέτης

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 17η -10-2022 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 (Αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:167437)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.  Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρέωση  και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοστελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας   https://www.dimosamfilochias.gr/

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Γεώργιος Κατσούλας

Συνημμένα:

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

3.EEES_.pdf