ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ)ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΥΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 320.000,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

Προκηρύσσει Ανοικτό  Διεθνή (άνω των ορίων)  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ)ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : # 320.000,00 € #»  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής  κατά είδος  (ομάδα) σύμφωνα με τους  όρους και τις προϋποθέσεις της  αριθμ πρωτ. 6578/31-7-2020 Διακήρυξης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και ενός ( 1) ισότροχου φορτωτή – εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Αμφιλοχίας  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής  κατά είδος όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αριθμ 7/9-1-2020 μελέτη :

ΟΜΑΔΕΣ Ποσότητα Προμήθεια μηνανολογικού εξοπλισμού Αξία
1 1 Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας 170.000,00€
2 1 Ισότροχος φορτωτής – εσκαφέας 88.064,52€
Σύνολο 258.064,52€
Φ.Π.Α. 24% 61.935,48
Γενικό Σύνολο 320.000,00

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 4326100-8 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Α.Φ.Μ. 998786086 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ  30500 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2642360416/445

FAX: 2642360414 e-mail: dimamfil@otenet.gr

 Τόπος -Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 5 Αυγούστου 2020  ημέρα Τετάρτη  ώρα : 17:00 7 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα    ώρα 14:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής προς το Δήμο Αμφιλοχίας για το σύνολο της προμήθειας ή για τις ομάδες   τις οποίες θα συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές , Νομικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις προμηθευτών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της προμήθειας.

Η διακήρυξη όπως και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα  θα αναρτηθούν στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosamfilochias.gr

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες –διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, πληροφορίες Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα τηλ. 2642360445/ Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών κ. Πατρινούδη Θεοδώρα τηλ 2642360425.

Με εντολή Δημάρχου

Ο αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Κατσαντάς

Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας  : ΑΡΙΘΜ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 95866

Ισότροχος φορτωτής – εσκαφέας: ΑΡΙΘΜ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 95903

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞHΣ

EEEΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-ΕΝΙΑΙΟ-ΕΓΓΡΑΦΟ-ΣΥΜΒΑΣΗΣ