Περίληψη διακήρυξης ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Ομάδα 6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) συν. προϋπολογισμού #45.890,48 (διάρκειας δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης ) 2021-2023 του Ν.Π. ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. έπειτα από άγονη διαδικασία»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                               Αμφιλοχία    28 / 09 /2021

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                                 Αριθμ. πρωτ.   –  12994  –    

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Διακηρύσσει  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων με  ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής του συνόλου της ομάδας για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια  « Ομάδα 6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) συν.  προϋπολογισμού #45.890,48 (διάρκειας δύο ετών  από την υπογραφή της σύμβασης ) 2021-2023 του Ν.Π.  ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.  έπειτα από άγονη διαδικασία»

 Αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:140266

Διακήρυξη αριθμ. πρωτ. 12986/28-9-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009276605)

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι :

 α. για τα είδη: ελαιόλαδο  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμοδίας υπηρεσίας εμπορίου του Ν. Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και του Ν.3438/06 άρθρο 13.

β. για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει  η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία του συνόλου των τιμών της ομάδας  και με την προϋπόθεση  ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας βάσει της υπ’ αριθμ. 48/2021 Μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για το χρονικό διάστημα : για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της σύμβασης

  1. Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία επικοινωνίας : ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Οδός Γ. Στράτου Αμφιλοχία ΤΚ 30500, Τηλ. 2642360445 Εmail dimamfil@otenet.gr Ιστοσελίδα Δήμου  www.dimosamfilochias.gr
  2. Πρόσβαση στα έγγραφα: ) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση(URL): μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β)οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στηδιεύθυνση: www.promitheus.gov.gr γ)Περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosamfilochias.gr

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Αμφιλοχίας για ποσό που θα καλύπτει  1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. της ομάδας 6 για την οποία θα κατατεθεί προσφορά και η οποία έχει  ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ CPV ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1 ΟΜΑΔΑ 6:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 15000000-0 40.611,04 5.279,44 45.890,48
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 40.611,04 5.279,44 45.890,48
  1. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές. 4. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της Σύμβασης. 5.Δικαιούμενοι συμμετοχής: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρ. 2.2.1 της διακήρυξης..6. Κατατεθείσες Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας . 7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με καταληκτική ημερομηνία την 15/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστημα 12 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους του Ν.Π..

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος

Λεωνίδας  Κατσαντάς

Συννημμένα

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-1.pdf
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  3. EEEΣ