Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ