Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για την Παιδική Εξοχή Μπούκας (έτος 2022) συνολ. ενδεικτικού προϋπ. 68.036,50 € (καθαρής αξίας # 60.209,30 €#)»

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Διακηρύσσει  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων με  ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά  ομάδα για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για την Παιδική Εξοχή Μπούκας  (έτος 2022)  συνολ. ενδεικτικού προϋπ. 68.036,50 €   (καθαρής αξίας # 60.209,30 €#)» 

Αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:162305

Διακήρυξη αριθμ. πρωτ. 7264 /31-5-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010662889)

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα :

 α. για τα είδη: ελαιόλαδο ,οπωροκηπευτικά, αρτοποιείου , κρέατα, πουλερικά, και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα)   το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  και του Ν.3438/06 άρθρο 13.

Β.  για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει  η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία του συνόλου των τιμών της ομάδας  και με την προϋπόθεση  ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας βάσει της υπ’ αριθμ. 41/2022 Μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για το χρονικό διάστημα : από την ημερομηνία της σύμβασης  και κατά τους μήνες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής

  1. Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία επικοινωνίας : ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Οδός Γ. Στράτου Αμφιλοχία ΤΚ 30500, Τηλ. 2642360445 Εmail dimamfil@otenet.gr Ιστοσελίδα Δήμου  www.dimosamfilochias.gr
  2. Πρόσβαση στα έγγραφα: ) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση(URL): μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β)οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr γ) Περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosamfilochias.gr

 

Συνημμένα :

1 Διακήρυξη Μελέτη

2 Περίληψη Διακήρυξης

3. ΕΕΕΣ  PDF