ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 75809

Ο Δήμος Αμφιλοχίας , προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική  διαδικασία  κάτω των ορίων  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής  του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ & ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ) » που θα διεξαχθεί με βάσει τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 με  προϋπολογισμό δαπάνης  δημοπρατουμένων εργασιών  (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, )  197.366,84  € και συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  245.000,00  €.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων  , θα συνταχθεί  και θα υποβληθεί  σύμφωνα με το σύστημα  ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΩΝ ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά , μέσω της διαδικτυακής πύλης WWW.PROMITHEUS.GOV.GR , του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική  ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακύρηξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στα άρθρα 134-138 toy N.  4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/8-8-2014) , στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013( φεκ β’ 2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας   του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης WWW.PROMITHEUS.GOV.GR

Διεύθυνση και σημείο επαφής  απ’ όπου  μπορεί να διατεθεί  το κείμενο της διακήρυξης  καθώς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης  είναι  ο ειδικός , δημόσια  προσβάσιμος χώρος «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» της πύλης  WWW.PROMITHEUS.GOV.GR, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: https://www.dimosamfilochias.gr (Τυχόν άλλες πληροφορίες  σχετικά με το διαγωνισμό θα δίνονται από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών  του Δήμου Αμφιλοχίας , Γ. Στράτου 5 Δημαρχείο 3ος όροφος  Τ.Κ.. 30500 τηλ 2642360423 και 2642360445, φαξ 2642360414, κο Μίλης και κα Μπιστιντζάνου)

 

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών     :                       07/09/2018    ώρα      14:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών                   :                       13/09/2018    ώρα      12:00

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών , που  δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

EIΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΩΜ1ΝΩΨΞ-9ΗΞ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΩΜ1ΝΩΨΞ-9ΗΞ(1) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ