«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ) »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
και Περιβάλλοντος
Τμήμα Τεχνικών έργων
και Συντήρησης Υποδομών

Αριθ. Πρωτ.: – 4178/3-5-2019 –
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ο Δήμος Αμφιλοχίας , προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ) » συνολικού προϋπολογισμού 555.000,00 €» με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού, της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 με προϋπολογισμό δαπάνης δημοπρατουμένων εργασιών (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα,) 447.580,65€ και συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 555.000,00 €.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης

Καταληκτική ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών :24 /05/2019 ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών : 30/05/2019 ώρα 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών , εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.Ε.Π., και δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ »
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147), κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 8.952,00 ΕΥΡΩ και θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 24-12-2019
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακοί μήνες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμφιλοχίας .

Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», στο οποίο είναι ενταγμένη η σχετική πράξη με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ)». Συγκεκριμένα, χρηματοδοτείται μέσω της Συλλογικής Απόφασης Σ.Α. 082/1 (κωδ. ενάριθμου 2017ΣΕ08210011) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστά συγχρηματοδότησης 80% και 20% αντίστοιχα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://www.dimosamfilochias.gr

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/05/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 21/05/2019.

Πληροφορίες – Διάθεση τευχών: Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Αμφιλοχίας, Ν. Αιτωλ/νίας, οδός Γ. Στράτου 5, Αμφιλοχία, Τ. Κ. 305.00, αρμόδιοι υπάλληλοι:
Μίλης Γρηγόριος ,Πηνελόπη Ρούσση τηλ.: 2642360425, 2642360423 , Fax: 2642360414.
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Αμφιλοχία 03./05/2019

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας
κ.α.α

Κοπίδης Κων/νος
Αντιδήμαρχος

EΣΥ TEXNIKES

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TIMOΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΓΣΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΔ