Υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων από το Δήμο Αμφιλοχίας

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων από το Δήμο Αμφιλοχίας

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας καλεί τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός του Δήμου και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις να καταθέσουν, εάν το επιθυμούν, αίτηση στο πρωτόκολλο (Δημαρχείο-ισόγειο) έως και την Παρασκευή 6 Μαίου 2022 προκειμένου να τους χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για το έτος 2022.

 

Για την ετήσια επιχορήγηση των συλλόγων θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση του συλλόγου με την οποία να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις και η ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών για τις οποίες αιτείται την επιχορήγηση
 2. Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση επιχορήγησης. Απαιτείται απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
 3. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος ( άρθρο 7 παρ.2 του ΒΔ 17.5/15-6-1959 , άρθρο 41 του Ν. 4129/ 2013 ). Απαιτείται απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
 4. Πρόγραμμα πολιτιστικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων του Συλλόγου, για το έτος 2022, με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη (Πρόγραμμα δράσης Συλλόγου έτους 2022)
 5. Απολογισμός του προηγούμενου έτους της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου. Απαιτείται απόφαση έγκρισης από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου
 6. Επιμέρους αναλυτικός απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε και διαχειρίστηκε ο Σύλλογος (άρθρο 41 παρ. 3 και 6 του Ν. 4129/2013) με επισύναψη των αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών εξόδων. Απαιτείται απόφαση έγκρισης από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου
 7. Αντίγραφο Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. του συλλόγου στην οποία να δηλώνεται εάν ο σύλλογος έχει λάβει επιχορήγηση από άλλο Δημόσιο Φορέα και σε θετική περίπτωση από ποιους φορείς και τι ποσά μέσα στο έτος 2021
 9. Διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και από την Υπηρεσία Επιτρόπου, φορείς από τους οποίους εποπτεύονται Σύλλογοι και Σωματεία (άρθρο 186 περ. ΙΙ υποπερ. Ζ αριθ. 14 του Ν 3852/2010):
 • Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος
 • Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο οικονομικό έτος από το Δήμο
 • Ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους
 1. Έντυπο της αναφοράς δαπανών του προηγούμενου έτους από το μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων για όσους Συλλόγους και Σωματεία έλαβαν επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος άνω του ποσού των 3.000,00€. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών ,σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των φορέων από παντός είδους επιχορήγηση στο μέλλον. Σχετική η υπ’ αριθμόν ΔΗΔ/Φ,40/43711/17-12- 2019 εγκύκλιος του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 2. Καταστατικό με πρόσφατη βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού
 3. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής μελών Δ.Σ.
 4. Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησής του σε Σώμα.

 

Μετά την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την έγκριση της επιχορήγησης των Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων ή Συλλόγων του Δήμου και με το πέρας των δράσεων, θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

 1. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης
 2. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Συλλόγου
 3. Φορολογική ενημερότητα (για ποσά μεγαλύτερα των 1.500,00€)
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα (για ποσά μεγαλύτερα των 3.000,00)
 5. Γραμμάτιο Είσπραξης (πρωτότυπο)
 6. Αντίγραφα παραστατικών εξόδων (τιμολόγια).

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26420-22067, κα Τσιαντή Ελευθερία.