ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΕ
ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ (αρ. μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.02 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος