ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠ. #18.593,49 € #

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

   Για την ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

   Ο Δήμος Αμφιλοχίας πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ  εφόσον πληρούνται οι τεχνικές περιγραφές της υπηρεσίας.

Οι τεχνικές περιγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην 08/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από την αμόδια Διεύθυνση  του Δήμου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1.MEΛΕΤΗ-Απόφαση-Δημάρχου-

2  ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ