Σύσταση Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών για έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση προληπτικής απομάκρυνσης λόγω πυρκαγιάς

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσταση Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών για έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση προληπτικής απομάκρυνσης λόγω πυρκαγιάς

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας δημιουργεί Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών με σκοπό την έγκαιρη ειδοποίησή τους σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από την περιοχή που διαβιούν λόγω πυρκαγιάς.

Όσα άτομα ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ, υπέργηροι κ.α.) και το επιθυμούν, καλούνται να δηλώσουν με αίτησή η ίδιοι ή οι προσωπικοί τους βοηθοί ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα έως και την 31η Ιουλίου 2023 την επιθυμία τους να συμπεριληφθούν στο υπό κατάρτιση Μητρώο.

Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας, η ακριβής διεύθυνση ή σημείο κατοικίας, ο λόγος για τον οποίο αιτούνται την συμπερίληψή τους στο μητρώο, τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών τους βοηθών ή πλησιέστερων συγγενών, το μεταφορικό μέσο που θα χρειαστεί για τη μετακίνησή τους σε περίπτωση που απαιτηθεί η απομάκρυνσή τους καθώς και εάν χρήζουν κατάλληλης ιατρικής ή φαρμακευτικής υποστήριξης κατά την παραμονή τους στο σημείο προορισμού.

Μαζί με την αίτηση (Παράρτημα 1), πρέπει να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα 2) του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν.1599/86, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι παρέχουν τη συγκατάθεσή για την επεξεργασία στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα).

Τα συμπληρωμένα έντυπα μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Τμήμα Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδομών

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμφιλοχίας

Γεωργίου Στράτου 5

ΤΚ 305 00, Αμφιλοχία

ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας (ισόγειο Δημαρχείου).

Εναλλακτικά, και εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες, οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο e-mail: politikiprostasia@1257.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26423-60425.

 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Νίκας Νικόλαος

Αίτηση-Παράρτημα 1

Υπεύθυνη Δήλωση-Παράρτημα 2