Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μέσων δημοτικών κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 25-6-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -5.918-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Ρούσση Πηνελόπη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μέσων δημοτικών κτιρίων»

Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 10-6264 «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μέσων δημοτικών κτιρίων» ποσού 4.526,00

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 1/7/2019 και ώρα 9.30π.μ. :

α/α Περιγραφή εργασίας   Εκτιμώμ. δαπάνη
1 Συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων Δημαρχείο Αμφιλοχίας, Γραφείο Πρόνοιας Δ. Αμφιλοχίας, Υπηρεσία Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Αμφιλοχίας, αίθουσα εκδηλώσεων στο Θύαμο, πρώην Δημαρχείο Μενιδίου, πρώην Δημαρχείο Ινάχου και Κοινοτικό Γραφείο Αμοργιανών. 2.150,00
2 Αντικατάσταση 8 φίλτρων κλιματιστικής μονάδας Δημαρχείο Αμφιλοχίας

 

250,00
3 Επισκευή μοτέρ μονάδας κλιματισμού και φτερωτής Δημαρχείο Αμφιλοχίας

 

200,00
4 Αντικατάσταση μοτέρ εσωτερικού ανεμιστήρα κλιματιστικής μονάδας Δημαρχείο Αμφιλοχίας

 

350,00
5 Αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος του ανεμιστήρα (μοτέρ και φτερωτές)   κλιματιστικής μονάδας Δημαρχείο Αμφιλοχίας

 

500,00
6 Αντικατάσταση αντλίας συμπυκνωμάτων κλιματιστικής μονάδας Δημαρχείο Αμφιλοχίας

 

150,00
7 Αντικατάσταση αισθητηρίων σε δύο κλιματιστικές μονάδες Αίθουσα εκδηλώσεων στο Θύαμο 50,00
  Σύνολο   3.650,00
  ΦΠΑ 24%   876,00
  Γενικό Σύνολο   4.526,00

 

     Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Φορολογική ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών (έχοντας εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας) και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ