Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2020 ”, συνολικού προϋπολογισμού 64.876,80 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2020 ”,  συνολικού προϋπολογισμού 64.876,80 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της εργασίας ή μεμονωμένα για κάθε τμήμα ή συνδυασμό τμημάτων (σύνολο τμημάτων 7).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου ,  στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας , Γ. Στράτου Δημαρχείο Αμφιλοχίας , 3ος όροφος   την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την ανωτέρω ημέρα και ώρα  ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Δήμο Αμφιλοχίας  στο κτίριο του  Δημαρχείου Αμφιλοχίας  Γ. Στράτου  ,  στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας , το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Δευτέρα  5/10 /2020 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος  από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosamfilochias.gr και από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  (ΑΔΑ: ΩΣ53ΩΨΞ-Β6Χ)  ,  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ: 20PROC007377794) όπου έχει αναρτηθεί η διακήρυξη . Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή δίνεται από το αρμόδιο  τμήμα με κατάθεση παράβολου  10€ .

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  τηλ:2642360445,fax2642360414 Email : mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr ή το τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών τηλ:2642360425

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Με εντολή   Ο αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Κατσαντάς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ