Συνοπτικός διαγωνισμός για «Εργασίες καθαρισμού οικοπέδων & λοιπών ακάλυπτων χώρων τρίτων για λόγους πυροπροστασίας έτους 2020» συνολικού προϋπολογισμού 19.957,80€

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-MEΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ