Συνοπτική κατάσταση προυπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       Αμφιλοχία:18-01-2022

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
με το Αριθμ. Πρωτ: 422+237414/2021/18-01-2022 επικύρωσε τον

«Προϋπολογισμό Εσόδων -Εξόδων Δήμου Αμφιλοχίας Οικονομικού Έτους 2022»

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  2022

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
0 Τακτικά Έσοδα 4.604.111,94
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 264.340,00
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 396.155,00
31 Εισπράξεις από Δάνεια 2.740.274,05
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 4.268.213,57
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων 2.039.370,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 2.983.804,74
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 7.710.226,12
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 25.006.495,42
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.933.992,88
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.802.683,85
63,64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 307.039,35
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 8.000,00
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 732.376,03
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 940.504,00
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 209.977,60
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 5.460.557,99
ΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
71 Αγορές 1.882.695,01
73 Έργα 8.894.252,61
74 Μελέτες 505.676,10
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 6.600,00
652 Τοκοχρεωλύσια  δανείων επενδύσεων 272.140,00
9111 Αποθεματικό 50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ 25.006.495,42
  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ