“Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών προστατευτικών πλαισίων (plexiglass) γραφείων υπαλλήλων Δήμου Αμφιλοχίας” συνολικού προϋπολογισμού 4.633,20€

 Ο Δήμος Αμφιλοχίας πρόκειται να προβεί στην  “Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών  προστατευτικών πλαισίων (plexiglass) γραφείων υπαλλήλων Δήμου Αμφιλοχίας” με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Συννημένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

MEΛΕΤΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ)