Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αμφιλοχίας για τη λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αμφιλοχίας για τη λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας

 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.Την αρ. 38499/21-4-2022 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 2107/Β/28-4-2022) , με την οποία ανατέθηκε η οργάνωση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του ν.3812/2009

4.Την αρ. 92/6-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΦΠΩΨΞ-ΙΕΓ)απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμφιλοχίας περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Παιδικής Κατασκήνωσης Μπούκας.

Το αρ. πρωτ. 74425/19-5-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (ΑΔΑ:9Ρ5ΝΟΡ1Φ-ΦΡ6), με την οποία εγκρίνεται η αρ. 92/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού σαράντα εννιά (49) ατόμων , για τις ανάγκες λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας Δήμου Αμφιλοχίας από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα:

-Έναν (1) Συντονιστή

-Τρεις (3) Επιμελητές

-Τρεις (3) Ειδικοί Συνεργάτες – Ψυχαγωγοί

-Τρεις (3) Ειδικοί Συνεργάτες –Χειροτεχνίας

-Τρεις (3) Γυμναστές

-Έναν (1) Διαχειριστή

-Έναν (1) βοηθό διαχειριστή

-Έναν (1) Αποθηκάριο

-Έναν (1) Γιατρό

-Έναν (1) Νοσοκόμο

-Έναν (1) Μάγειρα

-Έναν (1) Βοηθό Μάγειρα

-Οκτώ (8) εργάτες- εργάτριες

-Έναν (1) οδηγό

-Ένα (1) προσωπικό καθαριότητας

-Έναν (1) φύλακα

-Έναν (1) ειδικό τεχνίτη

-Έναν (1) Ναυαγοσώστη

-Δέκα πέντε (15) ομαδάρχες

-Έναν (1) Φυσιοθεραπευτή (εφόσον φιλοξενηθούν άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένα άτομα)

 

Προσόντα στελεχών

Τα στελέχη της παιδικής εξοχής -κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης στελεχών ΠΕ ή απόφοιτοι ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.

Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος ανώτατης ή ανώτερης σχολής

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία

Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ο τμηματάρχης είναι άτομο με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου.

Ο Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α τάξης Λυκείου .

Οι ειδικοί συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:

Α. Παιδαγωγικών τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

Β. ΤΕΕΦΑ

Γ. Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δ. Θεατρικών και Δραματικών Σχολών

Ε. Μουσικών και χορευτικών σχολών

Στ. Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

 

Προσόντα λοιπού προσωπικού

Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση υπάλληλος.

Ο Γιατρός της παιδικής εξοχής- κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της παιδικής κατασκήνωσης. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσληψης Ιατρού, λόγω μη υποβολής αιτήσεων, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες Ιατρούς για 24ωρη ιατρική κάλυψη της κατασκήνωσης.

Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος σχολής νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος σχολής νοσοκόμων.

Ο Φυσικοθεραπευτής είναι απόφοιτος σχολής Π.Ε ή Τ.Ε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.

Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

Βοηθητικό προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1 .Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών εκτός

-των ομαδαρχών που πρέπει να έχουν ηλικία από 16 ετών και άνω και

-των ναυαγοσωστών που πρέπει να έχουν ηλικία από 18-45 ετών (Π.Δ. 23/2000, ΦΕΚ 18/τ.Α ).

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Ως αφετηρία υπολογισμού του δωδεκαμήνου ορίζεται η ημερομηνία λήξης της απασχόλησης. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώσει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

4. Υπεύθυνη δήλωση δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη και δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα κάτωθι αδικήματα:
-εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού μέρους του Ποινικού κώδικα και εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019 Α 95).
-εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας
– εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και το ν. 4251/2014
-διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με το ν. 4139/2013 (Α 74)
-εγκλήματα των άρθρων 187, 187Α, 187Β, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα.

5. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε για την ισοτιμία, αντιστοιχία ισχύουν και γίνονται δεκτοί (μεταφρασμένοι).

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα).

7. Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής εμπειρίας όπου υπάρχει και εφόσον απαιτείται

8. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

9. ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου.

10. Αριθμό Μητρώου Ι.ΚΑ

11. Οι πολίτες ξένων χωρών πιστοποιητικά νόμιμης διαμονής με δυνατότητα παροχής εξαρτημένης εργασίας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι επιλεγέντες υποχρεούνται να προσκομίσουν πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και πριν την ανάληψη υπηρεσίας τα κάτωθι:

 • Πιστοποιητικό Υγείας Ειδικότερα για τους χειριστές τροφίμων πιστοποιητικό υγείας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αφορά μάγειρες, βοηθούς μαγείρων, κτλ)
  Οι ανήλικοι βιβλιάριο ανηλίκων
  Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης που θα προσληφθούν.
  Γνωμάτευση ψυχιάτρου ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης που θα προσληφθούν
  Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης η πρώτη σελίδα.
  Αντίγραφο Ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης , σύμφωνα με το άρθρο 572 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας .

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε μία και μόνο εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην έδρα του Δήμου Αμφιλοχίας (Δ/νση: Γ. Στράτου, τηλ. 2642360421, 454, 420), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 30-5-2022 έως και 8-6-2022.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3