ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ(ΠΙΚΟΥΛΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αμφιλοχία: 03-12-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                            Αριθ. Πρωτ: -11124

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                         Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (ΠΙΚΟΥΛΑ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ)  »
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 30.7333.009        «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (ΠΙΚΟΥΛΑ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ)» ποσού 2542,00€.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρτη 05/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ. :

  ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Καθαρισμός επιχωμένων  οδών Μ2 0,55 500 275,00
2 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος Μ 0,50 550 275,00
3 Διαμόρφωση βραχωδών επιφανειών Μ2 2,5 260 650,00
4 Διάστρωση αδρανών υλικών  μ

Μ2

0,210,20 4.250 850,00
      Σύνολο 2.050,00€
      ΦΠΑ 24%    492,00€
      Γενικό Σύνολο 2.542,00€

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

τεχνική περιγραφη ΠΙΚΟΥΛΑ -ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ