ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ¨

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αμφιλοχία: 5/4/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                       Αριθ. Πρωτ: -3265-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                           ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                               Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (OIKIΣΜΟΣ ΣΥΚΟΥΛΑΣ, ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) ) »
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30.7333.009 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» ποσού 7936.00€.
  ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Καθαρισμός επιχωμένων  οδών Μ2 4000
2 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος Μ 4000
3 Διαμόρφωση βραχωδών επιφανειών Μ2 500
4 Διάστρωση αδρανών υλικών  μ

Μ2

0,210, 4750
      Σύνολο
      ΦΠΑ 24%
      Γενικό Σύνολο  

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρ την ΔΤΡΙΤΗ 10/4/2019 Έως Τις 10:00 π.μ

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Αλπός Γεώργιος