ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ¨

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αμφιλοχία: 7/5/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ: -4358 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                  ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                               Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ   »
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ  »   στον προϋπολογισμό 2019 » ΚΑ 30-7333007 ποσού 6696,00€.

 

  ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Καθαρισμός επιχωμένων  οδών Μ2 3000
2 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος Μ 3200  
3 Διαμόρφωση βραχωδών επιφανειών Μ2 604
4 Διάστρωση αδρανών υλικών  

Μ2

  3200
      Σύνολο
      ΦΠΑ 24%
      Γενικό Σύνολο

 

Υπολογίζεται ότι θα γίνει συνολικού μήκους 3200μ   εντός ΤΚ  Αυλακίου, Βρουνιανών, Περδικακίου (οικισμός Πηγάδια)

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι 11/5/2019 ώρα 10:00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλπός Γεώργιος