ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Π. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αμφιλοχία: 11275/14-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                    ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας που αφορά τη συντήρηση  και επισκευή της περίφραξης του κοιμητηρίου Π.Χαλκιοπούλου στη ΤΚ Χαλκιοπούλων  ΔΕ Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας.    H υπηρεσία αφορά στην εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη –ημιβραχώδη

  • Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα-Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνηθών μεθόδων καθαίρεσης.-Καθαιρέσεις υπάρχουσας πλινθοδομής και τμήματα οπλισμένου σκυροδέματος , εκσκαφή  θεμελίων , ξυλότυποι και σιδηρού οπλισμοί
  • -εκσκαφή βάσης θεμελίωσης διαστάσεων (0,60*0,50)μ  σε ‘όλο το μήκος περίφραξης το οποίο υπολογίζεται στα  70μ.
  • Επίχωση της εσωτερικής πλευράς του τοιχίου της περίφραξης με τη μεταφορά και τη διάστρωση των πλεοναζόντων χωμάτων σε χώρους που θα υποδειχθεί εντός του κοιμητηρίου. -Επισκευή πέτρινου τοιχείου μήκους 70μ και μέσου  ύψους 50 πόντων.-Επισκευή και τοποθέτησης επί του τοιχίου σε όλο το μήκος  περίφραξης  σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από μασίφ ευθύγραμμους ράβδους και συνολικού μήκους 70μ.

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

  1. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 45-7336,001  ποσού 4.900.00€
α/α Περιγραφή εργασιών Μ.Μ. ποσ.
1 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη –ημιβραχώδη Μ3 300
2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Μ3 300
3 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Μ3 4
4 Προμήθεια μεταφορά επι τόπου , διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 Μ3 20
5 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών Μμ 153

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι τις 20/11/2018 και ώρα 12.00μ.μ.

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί τεχνική περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Αλπός Γεώργιος