ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΑΓΡΙΔΙΟΥ, ΕΜΠΕΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΑ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ¨

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αμφιλοχία: 03-12-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                            Αριθ. Πρωτ: -12.129

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                         Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ  ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΓΡΙΔΙΟΥ, ΕΜΠΕΣΟΥΚΑΙ ΣΤΑΘΑ  Δ.Ε. ΙΝΑΧΟΥ»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 30-73.33.002        «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ  ΣΤΗ Τ.Κ ΑΓΡΙΔΙΟΥ, ΕΜΠΕΣΟΥΚΑΙ ΣΤΑΘΑ  Δ.Ε. ΙΝΑΧΟΥ» ποσού 4.495,00€.
    Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρτη 05/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ. :
  ΕΡΓΑΣΙΑ   Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά 75 % ΥΔΡ 6251       25% ΥΔΡ 6253 m3 12,50 290 3625,00
        Σύνολο 3625,00
        ΦΠΑ 24% 870,00
        Γενικό Σύνολο 4.495,00€

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΚ.αγριδιου, εμπεοσυ κ σταθα