Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (Τετάρτη 6/10/2021 19:30)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

 

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και ταυτόχρονα δια ζώσης (μεικτή συνεδρίαση), η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 σύμφωνα με την αριθμ. Εγκυκλίου 643, αριμ. πρωτ.: 69472/24-09-2021, (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Παράταση μίσθωσης σχολικών κτιρίων».

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ]

ΘΕΜΑ 2ο : :« Αντικατάσταση μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας δημοτικών ενοτήτων Μενιδίου και Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : Ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση-μεταφορά χρηματικού ποσού- (φόρου εργολάβων) του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ -Β΄ ΦΑΣΗ».

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο : «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021»

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος)  ].

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Τρίτη 05-10-2021 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας:

Μέσω τηλεδιάσκεψης ή με φυσική παρουσία.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης