Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

 

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 6η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30, σύμφωνα με το ΦΕΚ 7005/τ.Β/31-12-2022 την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75297/30-12-2022 νέα κοινή υπουργική απόφαση και τις διατάξεις του ΦΕΚ 389 τεύχος  Β 28-1-2023 Δ1Α/Γ.Π οικ. 5432, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Επιβεβαίωση ορθότητας αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού  προσωπικού Δήμου Αμφιλοχίας  έτους  2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος  (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Σύμφωνη γνώμη και Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ( άδεια εισόδου  εξόδου)    υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης Παρασκευής και τυποποίησης Ζωοτροφών  ΚΑΡΒΕΛΑΣ &.  ΣΙΑ Ο.Ε.  εκτός σχεδίου  της Τ.Κ. Στάνου».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έκφραση γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 145231/07-08-2017 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ Ω9Ξ3ΟΡ1Φ-Π2Κ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 25 MW και τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση ¨ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ¨, Δ.Ε. Αμφιλοχίας και Μεδεώνος των Δήμων Αμφιλοχίας και Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΕΤ 2212869024)»

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Διαγραφή τέλους Κυριακάτικης Αγοράς».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δήμου Αμφιλοχία».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 1ΟΥ ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικός) για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Βαρετάδας».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής