ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (αρθ. 32Α Ν. 4412/2016) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ΟΜΑΔΑ 1Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 2021 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.483,45 € (καθαρής αξίας # 21.666,77 €#)»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

για την  ΟΜΑΔΑ 1Α  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 2021

συνολικού  ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.483,45 € (καθαρής αξίας # 21.666,77 €#)»

Με την υπ’ αριθ. 165/2-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΒΟΩΨΞ-ΕΔΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  η ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εφοδιασμού της Παιδικής Εξοχής Μπούκας και η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών μέσα σε μια ημέρα  χωρίς κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την  παρακάτω ομάδα :

ΟΜΑΔΕΣ   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΟΜΑΔΑ 1Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 21.666,77 2.816,68 24.483,45

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής το έτος 2021.

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην  48/2021  μελέτη που συντάχθηκε από το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Τμήμα Προμηθειών )

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια

εγγράφως (είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο-courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας στη διεύθυνση: Γ. Στράτου , Τ.Κ. 30500 , με αναγραφή των στοιχείων του αποστολέα :        «Επωνυμία και λοιπά στοιχεία» και την ένδειξη

«ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ….»

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimamfil@otenet.gr  με την ένδειξη στο θέμα του        μηνύματος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ …»

Έως την ημέρα:        Τετάρτη , 4 Αυγούστου  2021 και ώρα: 9:30π.μ.

Μετά την παρέλευση της ώρας παραλαβής οι προσφορές θα είναι εκπρόθεσμες.

Συννημμένα:

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf