ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ C16/20 ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX: 2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος Αμφιλοχία 11-7-2017
Αριθ. Πρωτ. – 8769 –

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, για την συντήρηση των οδών και κοινόχρηστων χώρων και εργασιών διαμόρφωσης στο Δήμο Αμφιλοχίας ΔΕ Μενιδίου.
4. Τον ΚΑ 30-6662.013 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-417 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 73/22-5-2017 απόφαση της ΟΕ
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Παρασκευή 14-7-2017 :

Α/Α Είδος
μ.μ. εκτιμ. τιμή μον. ποσότητα δαπάνη
1 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C16/20 m3 65,00 248 16.120
Σύνολο: 16.120
ΦΠΑ 24 %: 3.868,80
ΣΥΝΟΛΟ: 19.988,80
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 11,20
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 20.000,00

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 11-5-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 280/2017 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος (ΑΔΑ: 7Η0ΥΩΨΞ-ΨΕΧ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ C16 20 ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (ΑΡΧΕΙΟ PDF)